Utilitzem cookies. Si estàs d'acord continua navegant.

Condicions generals

Esquiades.com és un domini d'Internet i és marca registrada per Viajes Para Ti, S.L.U., amb CIF B55666952, inscrita en el Registro Mercantil de Tarragona, al Tomo 2903, Libro 0, Folio 37, Sección 8ª, Hoja T 48873, Inscripción 1ª. Societat situada a Avda de Bellisens 42, Despatx 128, 43204 - Reus (Tarragona), tel.: 902 09 16 09 i fax: 977 270 159.

VIAJES PARA TI S.L.U., disposa dels permisos i llicències necessàries per a l'exercici de les activitats pròpies d'una agència de viatges. La societat es troba registrada en el Registre de Turisme de Catalunya amb títol-llicència GC 169 MD. Aquest títol-llicència garanteix a tots els nostres clients que la nostra agència té contractades les assegurances de responsabilitat civil i avals en possessió de l'administració pertinents que li permetrien fer front a les responsabilitats derivades de qualsevol dels nostres viatges.

La utilització per l'usuari dels serveis continguts a la pàgina web de Esquiades.com implica l'acceptació expressa de totes i cadascuna de les següents condicions generals de la contractació així com l’acceptació de totes i cadascuna de les polítiques pròpies i condicions dels diferents prestadors de serveis que faciliten els serveis contractats.


Els termes del contracte s'han d'entendre d'acord amb les següents definicions: 

 

  • Esquiades.com”: Marca registrada per Viajes Para Ti, S.L.U. que actua com a agència majorista-minorista de viatges.
  • “Client”: S'entendrà per client aquella persona que reserva un o més serveis dels que s'ofereixen a la nostra pàgina web.
  • “Serveis”: S'entén per servei qualsevol prestació oferta per Esquiades.com al seu lloc web, com la reserva d'allotjaments, transports, viatges combinats, centres termals i altres.
  • “Lloc web”: S'entén la pàgina web www.esquiades.com.
  • “Proveïdor o prestador de serveis”: Fa referència als proveïdors de serveis de l'agència de viatges, com ara hotels, apartaments, tour-operadors, aerolínies, centres termals, estacions d'esquí i altres.

 

Esquiades.com queda facultat per modificar les presents Condicions Generals en qualsevol moment i sense previ avís, però, aquests canvis no afectaran les reserves que Esquiades.com hagi acceptat amb anterioritat a la modificació. Per aquest motiu, es recomana al client que llegeixi, guardi i imprimiu una còpia de les presents Condicions Generals en formalitzar la seva reserva.


2. Capacitat legal per contractar
L'usuari declara que és major d'edat (major de 18 anys) i que disposa de la capacitat legal necessària per contractar els serveis oferts per Esquiades.com, manifestant que accepta la vinculació d'aquest acord i entén i accepta en la seva totalitat les condicions aquí anunciades per l'ús del lloc web i dels serveis oferts.
En cas de contractació per menors d'edat es requerirà l'autorització dels pares o tutors legals per poder prosseguir a la reserva dels serveis oferts. Esquiades.com no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l'usuari i, per tant, no pot constatar l'edat dels mateixos.


3. Coneixement i acceptació expressa de les condicions


La contractació d'un viatge ofert per Esquiades.com implica el coneixement i acceptació expressa d'aquestes Condicions Generals. Així mateix, la contractació d'un servei turístic concret ofert pels proveïdors de viatges combinats que figuren en Esquiades.com implica l'acceptació explícita de les condicions particulars i polítiques de contractació del proveïdor en qüestió.

La contractació d’un allotjament, transport o lloguer de vehicle, sigui quina sigui la classe i servei contractat, implica l’acceptació expressa de les polítiques i condicions particulars que cada proveïdor de serveis estableixi. En particular, el client accepta quedar sotmès a les normes i protocols interns establerts per cada proveïdor de serveis, en especial en tot allò referit a normes de conducta, dret d’admissió, higiene, seguretat i bona convivència entre hostes i/o usuaris.

Tots els viatges combinats que el client pot trobar a ESQUIADES.COM han estat organitzats per la mercantil VIAJS PARA TI, S.L.U o bé per diferents agències majoristes (denominades “Tour operadors”, ESQUIADES.COM no presta directament els serveis reservats a través de la pàgina web.

En cas de conflicte, discordança o incoherència entre les presents Condicions Generals i les Condicions Especials de cada oferta, prevaldran aquestes últimes.


4. Formalització de reserves

4.1. procediment

Quan l'usuari efectua la seva reserva a través de la pàgina web ESQUIADES.com, la reserva no quedarà confirmada fins que no es realitzi l'ingrés o pagament íntegre dels serveis contractats. En cas de no realitzar el pagament dels serveis a el moment de fer la reserva, ESQUIADES.com es reserva el dret d'anul·lar la reserva d'client.

Quan el pagament de la reserva s'efectuï amb targeta de crèdit / dèbit, l'entitat financera que actua com a intermediària en la transacció genera un codi associat a l'operació ia la targeta amb la qual s'ha efectuat el pagament. Això permet a el comerç, sempre amb el consentiment de el client, efectuar el cobrament d'aquell o aquells imports relacionats amb la reserva associada amb l'únic objectiu d'atorgar major comoditat als pagaments que el client hagi d'efectuar en virtut de modificacions, pagaments parcials o altres pagaments.

Quan el client decideixi optar pel 'pagament parcial' de la seva reserva, el pagament dels serveis s'ha de fer en els terminis, imports i condicions fixats per a cada servei. El client es compromet de forma expressa a efectuar els pagaments parcials d'acord amb el que disposa per a cada servei. En cas que el client no efectuï els pagaments de la reserva en els terminis i / o imports previstos per a cada reserva, ESQUIADES.COM es reserva el dret d'anul·lar la reserva, perdent el client els imports que hagin estat abonats per a la contractació de els serveis, que passaran a ser propietat de ESQUIADES.COM en concepte de costos de cancel·lació.

Sense perjudici del que disposa línies anteriors, ESQUIADES.com es reserva el dret de modificar les condicions de pagament en funció de cada oferta presentada. Les condicions de pagament seran les permeses i exposades per a cada oferta de productes i / o serveis.

El fet de sol·licitar una reserva a la pàgina web ESQUIADES.com implica l'acceptació, per part de client, de el càrrec de l'import de la reserva contractada a través del mitjà de pagament seleccionat pel client.

En cas que el client decideixi pagar la seva reserva mitjançant transferència bancària o ingrés, ESQUIADES.com es reserva el dret de suspendre la tramitació i confirmació de la reserva fins que pugui verificar que l'import transferit s'ha ingressat, de forma efectiva, a la compte bancari propietat de ESQUIADES.com. En cas que l'import dels serveis contractats no s'aboni íntegrament i de forma efectiva a ESQUIADES.com segons el que disposa cada oferta seleccionada, ESQUIADES.com podrà cancel·lar i anul·lar la reserva i haurà d'assumir el client els costos que pogués comportar la cancel·lació .


4.2. Confirmació de la reserva de plaça
La confirmació d'una reserva serà remesa per Esquiades.com al client mitjançant correu electrònic en què figuraran els elements essencials del contracte com ho són els serveis i productes contractats, el preu i la data de gaudi del servei.


4.3. Document que formalitza el contracte 

Un cop realitzat el pagament de la reserva Esquiades.com enviarà un bo de confirmació de serveis al client per mitjà de correu electrònic. Aquest bo té caràcter de recepció i haurà de presentar a l'entrada de l'allotjament o servei contractat com a resguard del pagament efectuat per poder fer ús dels serveis contractats. 

En cas que el client no rebi el seu bo de confirmació de serveis s'aconsella que el client contacti amb nosaltres mitjançant el formulari de contacte habilitat a l’efecte o per trucada al número d’atenció al client.

El pagament dels serveis contractats a Esquiades.com finalitza amb la recepció del bo de confirmació de serveis. No obstant això, alguns allotjaments poden sol·licitar al client el número de la targeta de crèdit que operarà com a garantia d'un eventual pagament de serveis consumits a l'allotjament o de possibles desperfectes ocasionats en el mateix. 

El client, en tornar del seu viatge, podrà sol·licitar la remissió de la factura acreditativa dels serveis prestats per Viajes Para Ti, S.L.U. Per motius d'organització, per sol·licitar la factura serà imprescindible que el client esperi a tornar del viatge contractat i que sol·liciti la seva factura mitjançant el apartat de contacte habilitat a la pàgina web de www.esquiades.com.

El client accepta de forma expressa que la factura acreditativa de la prestació de serveis li sigui remesa via correu electrònic a l'adreça que ell mateix consigni en el apartat de contacte. Sens perjudici del que s'ha exposat, el client tindrà dret a revocar aquest consentiment i rebre la factura en format paper sempre i quan així ho indiqui mitjançant el apartat de contacte habilitat a la pàgina web www.esquiades.com.


4.4. Arxiu del document
Viajes Para TI, S.L.U. l'informa que el contracte subscrit entre les parts serà arxivat en els sistemes d'emmagatzematge de dades de l'empresa i que aquest no serà accessible per part de l'usuari llevat que aquest així els dicti de forma expressa mitjançant el apartat de contacte habilitat a la pàgina web de Esquiades.com.


4.5. Comunicacions amb el client
El client accepta de forma expressa que les comunicacions efectuades per part de Viatges Per a Tu, SLU es realitzin a través del correu electrònic indicat pel propi client.
En cas de detectar qualsevol incidència relativa a la reserva d'un client, Esquiades.com es posarà en contacte amb el client per mitjà del correu electrònic indicat per aquest darrer.

En cas de no poder contactar amb el client per aquesta via, Esquiades.com tractarà de contactar amb el client per via telefònica. Això no obstant, si la via telefònica resultés infructuosa, el client accepta de manera expressa considerar-se notificat de qualsevol eventualitat mitjançant l'enviament, per part d' Esquiades.com , del correu electrònic en què s'informa d'aquesta circumstància.

 

4.6 - Reserves de grups
En cas que un client, o diversos, pretenguin fer una reserva de 20 persones o més, caldrà que prèviament es contacti amb el Departament d'Atenció al Client d' Esquiades.com per informar de tal circumstància. Això serà aplicable tant si la reserva es formalitza de forma conjunta com si es fan reserves individuals amb la mateixa data d'entrada i sortida de l'allotjament que arribin a un nombre de 20 persones.
En cas de no complir l'obligació d'informació prèvia al nostre Departament d'Atenció al Client, Esquiades.com es reserva el dret de cancel·lar les reserves afectades.


5. Veracitat de les dades i política de privacitat
L'usuari, per poder contractar els diferents viatges que ofereix Esquiades.com al seu lloc web, declara que tota la informació subministrada en el moment d'efectuar la reserva és veraç, completa i precisa. El client que formalitza una reserva autoritza expressament a Esquiades.com perquè procedeixi a incloure en un fitxer automatitzat de titularitat privada les dades de caràcter personal que figurin en els camps del formulari per a l'adequada prestació dels seus serveis. L'usuari ha d'introduir correctament les dades, tal com figuren al seu DNI o passaport. La reserva s'assigna a un únic titular. Per tant, les dades indicades al camp 'Titular' han de correspondre's amb les del client titular de la reserva, i no amb les dades d'altres viatgers.Esquiades.com no es fa responsable dels problemes que pogués generar l'omissió o falsificació de dades.

El client serà responsable de facilitar la informació relativa a la seva reserva de forma veraç, tenint en compte que totes les dades incloses en la reserva han de romandre vigents en el moment d'inici del viatge o començament de la prestació de servei contractada. Si és el cas, el client ha de tenir especial cura en la determinació de l'edat dels nens menors d'edat inclosos en la seva reserva, ja que la mateixa haurà de ser considerada a la data d'inici del viatge i no en el moment de formalitzar la reserva.

El client té l'obligació d'acudir a la prestació de serveis contractada proveït dels documents legals que acreditin degudament la seva identitat i la de tots els integrants de la reserva. Els diferents proveïdors de serveis (allotjaments, mitjans de transport, estacions esquí, activitats de lleure o similars) sol·liciten habitualment els documents acreditatius d'identitat a tots els integrants de la reserva. Esquiades.com no es fa en cap cas responsable de la falta de presentació de la documentació requerida i de les conseqüències que això pugui comportar.

Esquiades.com informa als seus clients que, en cas de ser necessari l'encreuament de fronteres entre països, tots els integrants de la reserva han de tenir els documents acreditatius d'identitat que siguin necessaris, i ha de assegurar-se de la necessitat o no de disposar de determinats documents legals (Passaport, Llibre de Família o similars).
 

De conformitat amb el que disposa l'REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE així com a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incloses en un fitxer automatitzat que es troba protegit amb les mesures tècniques necessàries per evitar la seva alteració o pèrdua. S'indica que el responsable del tractament és la societat mercantil Viatges Per TU, SLO, situada en Avda. De Bellissens 42 Edifici Tecnoparc. Despatx 129, 43204 Reus (Tarragona) i que el client pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició (supressió), limitació i / o modificació així com a la portabilitat mitjançant l'enviament de correu electrònic a: legal@viajesparati.com o bé mitjançant correu postal dirigit al domicili social anteriorment referit.

Les dades facilitades pel client seran tractades d'acord amb el que disposa la nostra política de privacitat


6. Comunicació i cessió de dades a tercers
Per tal de garantir un correcte desenvolupament dels productes i/o serveis contractats, l'informem que Esquiades.com compartirà les seves dades de caràcter personal amb el proveïdor de serveis que el client reserva (hotels, tour operadors, estacions d'esquí, etc). L'usuari accepta aquesta cessió de dades i autoritza de forma expressa a Viajes Para Ti, S.L.U. - mitjançant Esquiades.com - perquè pugui procedir a la comunicació de les dades personals del client que seran utilitzades pel proveïdor de serveis amb l'estricta i única finalitat del bon desenvolupament de la prestació contractada.
Així mateix, en aquells casos en què no sigui l'usuari que efectua la reserva qui ha de gaudir i beneficiar-se dels serveis contractats, l'usuari es compromet de forma expressa a obtenir el consentiment per a la cessió de les seves dades d'aquelles terceres persones que hagin beneficiar-se de la mateixa, tot això abans de comunicar les seves dades a Esquiades.com.


7. Política de cancel·lació i modificacions
Esquiades.com es preocupa per establir una política de modificacions i cancel·lacions clara i comprensible perquè el client pugui conèixer amb exactitud les conseqüències d'una eventual modificació i/o cancel·lació de la reserva.
Tot i no procedir el dret de desistiment en l'adquisició de serveis d'allotjament diferents als destinats a habitatge d'acord amb el que disposa l'article 103 de la Llei de Consumidors i Usuaris, el client tindrà dret a modificar i/o cancel·lar la seva reserva quedant subjectes les dues facultats al que disposen les presents Condicions Generals de la Contractació i l'establert en les condicions particulars de cada oferta.
L'operativa comercial de Esquiades.com comporta unes despeses de gestió administrativa, personal, plataforma informàtica i similars que són necessaris per tramitar les reserves dels nostres clients. Aquestes despeses, si bé hi sempre, només cal pagar en cas que el client decideixi modificar o cancel·lar la seva reserva.


7.1. Despeses de gestió aplicables a les reserves
Tal com s'ha indicat anteriorment, Esquiades.com incorre en unes determinades despeses de gestió als què haurà de fer front el client en cas de voler modificar o cancel·lar la seva reserva. L'import de les despeses esmentades es resumeix a continuació:

a) Reserves per import fins a 600 euros: Comporten unes despeses de gestió de 30 euros.
b) Reserves per import superior a 600 euros: Comporten unes despeses de gestió del 5% de l'import total de l'estada.


7.2. Modificacions en la reserva

Qualsevol modificació d'una reserva formalitzada pel client comportarà uns costos fixos de 10 euros i queda supeditada a la disponibilitat de l'allotjament o proveïdor per acollir l'hoste en altres dates a les seleccionades en un primer moment.

Les modificacions de reserva poden generar uns costos de modificació que el proveïdor de serveis (hotels, operadors turístics, etc.) estableixi d'acord amb les possibles variacions de tarifes i costos aplicables a un període determinat, aquestes despeses seran determinats en el moment previ a la cancel·lació d'acord amb el tipus de modificació que el client desitgi realitzar. Sent això així, el client podrà conèixer, abans de procedir a la modificació de la seva reserva, l'existència i import de les despeses de modificació que seran carregats pel proveïdor de serveis.
Per conèixer amb exactitud els costos de modificació esmentats l'usuari haurà de dirigir al Departament d'atenció al client de Esquiades.com mitjançant el apartat de contacte del lloc web www.esquiades.com, sent ateses les peticions en el horari d'atenció al client exposat en la nostra pàgina web.

En cas que sigui l'organitzador del viatge qui es vegi obligat a modificar de manera significativa algun element essencial del contracte la modificació s'ha de posar immediatament en coneixement del consumidor. El consumidor i usuari tindrà la facultat de resoldre el contracte sense cap penalització o bé acceptar les variacions proposades per l'organitzador. En cas de produir-se una modificació essencial d'un viatge combinat es procedirà conforme al que disposa la clàusula 9.b) de les presents condicions generals de contractació.

El client queda obligat al pagament dels costos de gestió i / o modificació esmentats en paràgrafs anteriors en el cas que aquests existissin. L'incompliment d'aquesta obligació faculta Esquiades.com per cancel·lar la reserva sense que sigui procedent el reemborsament de les quantitats abonades pel client.

Les reserves concloses amb tarifes especials i / o no reemborsables no podran ser modificades pel client llevat que així s'expressi en l'oferta publicada. Les modificacions que el client pretengui fer poden comportar costos de modificació de fins al 100% de l'import abonat.

En cas que el client formalitzi una reserva d’un viatge combinat, ESQUIADES.COM es reserva el dret de revisar els preus (tant a l’alça com a la baixa) de conformitat amb allò que estableix la legislació vigent, sempre i quan aquesta circumstància sigui comunicada al client amb una antelació mínima de 20 dies. La revisió de preus únicament podrà aplicar-se per incorporar les possibles variacions de preus relatius al transport, inclòs el cost de carburants, les taxes i impostos relatius a determinats serveis i als tipus de canvi aplicats al viatge organitzat.


7.3. Cancel·lació de reserva
De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries així com en el Decret 168/1994, de 30 de maig, de reglamentació de les agències de viatges de Catalunya, modificat per Decret nombre 158/2012, de 20 de novembre, en tot moment el consumidor pot desistir dels serveis sol·licitats o contractats tenint dret a la devolució de les quantitats que hagués abonat, però haurà d'indemnitzar Viajes Para Ti, S.L.U., en les quantitats que a continuació s'especifiquen:


7.3.1 Viatges Combinats 

Per viatges combinats, d'acord amb el que estableix l'article 151 del Reial Decret Legislatiu 1/2007 de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris s'entén la combinació prèvia de, almenys, dos dels següents elements: 

 

a) El transport de passatgers.

b) L’allotjament, quan aquest no sigui part integrant del transport.

c) El lloguer de turismes i d’altres vehicles a motor.

d) Qualsevol altre servei turístic que no formi part d’aquells esmentats als apartats “a”; “b” o “c”.

 

No obstant, no es considerarà viatge combinat quan únicament es combini un dels elements esmentats als apartats “a”; “b” o “c” amb un element dels esmentats a l’apartat “d” i aquest darrer no representi una proporció igual o superior al vint-i-cinc per cent del valor de la combinació del viatge i no s’anunciï o constitueixi, per alguna altra raó, una característica essencial de la combinació.

 

Per a la cancel·lació d'un viatge combinat, el client abonarà les despeses de gestió (especificats a la clàusula 7.1 de les presents Condicions), els costos d'anul·lació si n'hi ha, i una penalització consistent en el 5 per cent de l'import total del viatge si la cancel·lació es produeix amb més de deu i menys de quinze dies d'antelació a la data del començament del viatge, el 15 per cent entre els dies tres i deu, i el 25 per cent dins de les quaranta-vuit hores anteriors a la sortida. 

Si no es presenta a la sortida, l'usuari està obligat al pagament de l'import total del viatge, abonant, si escau, les quantitats pendents excepte acord de les parts en un altre sentit.


En el cas que el viatge combinat estigués subjecte a condicions econòmiques especials de contractació, com ara el noliejament d'avions o tarifes especials (tarifes no reemborsables, noliejament de vols xàrter, contractació de circuits de viatges, excursions), les despeses de cancel·lació especials s'establiran per cada proveïdor de serveis.

Les cancel·lacions de reserves de viatges combinats poden generar uns costos d'anul·lació que el proveïdor de serveis estableixi (hotels, operadors turístics, estacions d'esquí etc.). El client podrà conèixer, abans de procedir a la cancel·lació de la seva reserva, l'existència i import de les despeses d'anul·lació que seran carregats pel proveïdor de serveis. Per conèixer amb exactitud les despeses d'anul·lació esmentats, el client haurà de dirigir al Departament d'atenció al client d’Esquiades.com mitjançant el apartat de contacte del lloc web www.esquiades.com.

La cancel·lació s'ha de fer mitjançant l'ús del apartat de contacte habilitat a aquest efecte en el lloc web www.esquiades.com. Per agilitzar els tràmits, es recomana trucar per telèfon al número d'atenció al client per comunicar-ho.


7.3.2 Venda d’allotjaments i/o serveis no considerats “viatge combinat” 

Quan els serveis contractats no tinguin la consideració de 'viatge combinat' el client podrà desistir del contracte i cancel·lar la seva reserva mitjançant l'ús del apartat de contacte habilitat al lloc web de Esquiades.com haguent de fer front als costos de devolució del servei que s'especifiquen a continuació:

a) Les despeses de gestió especificats en la clàusula 7.1 de les presents Condicions Generals de Contractació.
b) Les despeses d'anul·lació que el proveïdor de serveis carregui en relació amb la cancel·lació de la reserva. El client podrà conèixer, sempre abans de procedir a la cancel·lació de la reserva, l'import exacte que el proveïdor de serveis càrrega en concepte de cancel·lació de la reserva.
Per conèixer les condicions de cancel·lació de cada reserva, el client s'ha de posar en contacte amb el Departament d'Atenció al Client de Esquiades.com mitjançant el apartat de contacte habilitat a aquest efecte en el lloc web de Esquiades.com.

 

7.3.3.- Condicions específiques aplicables a la cancel·lació de serveis contractats sota la modalitat de 'Cancel·lació gratuïta'.

Les condicions i costos aplicables a la cancel·lació dels productes i serveis contractats sota la modalitat de 'cancel·lació gratuïta' quedaran determinats en cada oferta o promoció.


7.4. Disposicions aplicables a la modificació i cancel·lació de reserves.
La modificació i / o cancel·lació d'una reserva s'ha de fer expressament mitjançant l'ús de l' apartat de contacte habilitat a aquest efecte en el lloc web. Per agilitzar els tràmits, es recomana trucar per telèfon a número especial per a clients que apareix a la confirmació de la reserva a aquest efecte.


Per procedir a la cancel·lació definitiva d'una reserva serà imprescindible que el client confirmi per escrit (utilitzant el correu electrònic que el client va indicar com a mitjà de contacte en la seva reserva i seguint els passos que se li indiquin) el seu desig de cancel·lar la reserva i accepti les condicions de cancel·lació. Un cop iniciat el procés a través de l'apartat de contacte, el client rebrà un correu electrònic on haurà de confirmar de forma expressa que desitja cancel·lar la reserva. Un cop efectuada aquesta acció, la reserva quedarà cancel·lada. És imprescindible que el client realitzi la confirmació de la cancel·lació de la seva reserva mitjançant les accions que s'indiquin en el correu electrònic enviat per 'esquiades.com'.


En cas de no produir-se la confirmació de la cancel·lació de la reserva de la manera que es detalla en aquesta clàusula la reserva es mantindrà en els termes en què va ser conclosa en primera instància.


7.5. No presentació del client a la sortida del viatge o a l'allotjament 

En cas que el client no es presenti a l'allotjament a la data d'entrada contractada, o be no es presenti a la sortida del viatge, se li carregarà el 100% de l'import de la reserva. 

En cas que el client prevegi un retard en la seva arribada a l'allotjament haurà d'avisar a VIATGES PER A TU SLU perquè es puguin realitzar les gestions pertinents en relació amb el manteniment de la seva reserva. 


7.6. Sortida anticipada d'allotjaments o desistiment anticipat del viatge

En cas que el client decideixi abandonar l’allotjament contractat abans de finalitzar la seva reserva, o posar fi al viatge contractat abans de la seva finalització, l’informem que aquest fet comporta un cost del 100% de l’import de la seva reserva.


8. Reemborsament de quantitats
En cas de correspondre un reemborsament al client una vegada realitzades les detraccions esmentades en la clàusula anterior Esquiades.com abonarà l'import degut. El client ha de tenir en compte que el reemborsament de les quantitats pot trigar uns dies, període que en cap cas superarà els 14 dies.

En cas que el client hagi efectuat el pagament de la seva reserva amb targeta de crèdit, l'import li serà retornat al compte associat a la targeta amb la qual es va formalitzar el pagament. Per contra, si el client va efectuar el pagament de la seva reserva mitjançant ingrés bancari, Esquiades.com li requerirà, a la mateixa adreça de correu electrònic des de la qual es va formalitzar la reserva, perquè el client procedeixi a fixar el número de compte al qual s'ha de fer el reeembolso de les quantitats pagades.


9. Modificació o anul·lació per part d'ESQUIADES.COM

 

a) Per a serveis d'allotjament i altres serveis no considerats “viatge combinat”

En cas de resultar impossible o extremadament difícil la prestació d'algun o tots els serveis contractats pel client, per exemple, per no obrir o tancar l'establiment contractat; per no obrir o tancar una estació d'esquí; o per la impossibilitat material de desenvolupar correctament els serveis contractats, entre altres motius, ESQUIADES.COM podrà cercar una alternativa al client sempre que això sigui possible i les condicions ho permetin. En cas de no poder oferir cap alternativa al servei contractat inicialment o en el cas que l'alternativa oferta no sigui acceptada pel client, ESQUIADES.COM procedirà al reemborsament de l'import abonat pel servei que no es pugui posar a disposició del client.

En cas d'overbooking de l'allotjament contractat, ESQUIADES.COM es reserva el dret a oferir al client un allotjament de categoria igual o superior al que havia contractat, sempre que això sigui possible i les condicions ho permetin. Si ESQUIADES.COM no pogués oferir una alternativa al client o bé si el consumidor i l'usuari no accepta el canvi proposat, es procedirà a la cancel·lació del servei i ESQUIADES.COM reintegrarà les quantitats que el client hagués satisfet per la contractació del servei d'allotjament .

 

b) Per a viatges combinats

b.1) Abans de la sortida del viatge

ESQUIADES.COM es reserva el dret de modificar lleument algunes de les condicions del contracte, incloses les modificacions de preus de conformitat amb el que disposa l'article 158 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, quan aquest canvi sigui menor i s'informi al client com més aviat millor.


En cas que, abans de la sortida del viatge, sorgeixi la necessitat de modificar significativament qualsevol element dels considerats essencials per al desenvolupament del contracte, ESQUIADES.COM posarà aquest fet en coneixement del client i intentarà oferir-li, si és possible i les condicions ho permeten, una alternativa de viatge similar al que inicialment havia contractat. En el supòsit descrit, el client tindrà l'opció d'acceptar les modificacions proposades o cancel·lar, sense costos associats, el servei afectat per la modificació. En aquest cas, el client haurà de comunicar a ESQUIADES.COM la seva decisió en el termini que indiqui ESQUIADES.COM, en cas de no rebre resposta en aquest termini, s'entendrà que el client opta per la cancel·lació del servei afectat.


En cas que ESQUIADES.COM no pugui oferir una alternativa al servei afectat o bé aquesta alternativa no sigui acceptada pel client, s'entendrà produïda la cancel·lació del servei afectat i ESQUIADES.COM restituirà al client l'import corresponent al servei cancel·lat.
Per al cas de reserves que uneixen la contractació de serveis d'allotjament i de forfets d'esquí, es recorda al client que la no obertura (o tancament) d'una pista d'esquí o de l'allotjament contractat no comporta la cancel·lació automàtica de tota la reserva sinó que únicament quedarà cancel·lat el servei afectat per la impossibilitat de la prestació.


S'informa els clients que de vegades es poden produir canvis en els horaris dels mitjans de transport escollits per al desplaçament de passatgers. Aquests canvis seran informats com més aviat millor als clients, els quals hauran de prestar especial atenció a les possibles modificacions efectuades. En qualsevol cas, els canvis d'horaris esmentats no tindran la consideració de motiu suficient per al desistiment del viatge per part del client i seran considerats com a modificacions lleus o insignificants.

 

b.2) Un cop iniciat el viatge

En cas que, després de la sortida del viatge, l'organitzador o ESQUIADES.COM comprovin que no poden subministrar una part significativa dels serveis contractats, l'agència de viatges o l'organitzador adoptaran les mesures necessàries per a la continuació del viatge contractat, sense cap suplement de preu per al client. Així mateix, s'abonaran al client, si n'hi ha, les possibles diferències de preu que poguessin aparèixer entre les prestacions contractades i les efectivament subministrades. Si el client continua el viatge amb les solucions proposades per l'agència o organitzador, es considerarà que accepta tàcitament les propostes fetes.
De conformitat amb la legalitat vigent, el client només podrà rebutjar les fórmules alternatives proposades per l'agència o l'organitzador si aquestes no són comparables amb allò acordat al contracte de viatge combinat o si la reducció del preu concedit és inadequada.

 

c) Informació específica relativa als efectes del COVID19 a la seva reserva

ESQUIADES.COM recorda als seus clients que la informació exposada a la seva pàgina web es basa en les dades i indicacions ofertes pels diferents prestadors de serveis que intervenen a cada reserva. ESQUIADES.COM queda subjecte a les condicions que puguin establir els diferents proveïdors de serveis a cada moment determinat.

A causa de l'impacte del COVID19, els diferents proveïdors de serveis que intervinguin a la reserva contractada podran prestar els seus serveis de conformitat amb els paràmetres establerts per les autoritats sanitàries i administratives competents, sent que la forma de desenvolupar els serveis podrà emmotllar-se a la normativa imperant en cada moment. Per tant, és possible que alguns dels serveis habituals oferts pels diferents proveïdors es puguin modificar o fins i tot no arribar a prestar-se, sempre que així ho requereixin raons de seguretat, organització, ordre públic o similars.

En cas que un determinat proveïdor de serveis no arribés a prestar algun dels seus serveis contractats pel client, bé sigui de manera total o parcial, quan això sigui degut a motius de seguretat, organització, ordre públic, o similars, ESQUIADES.COM no garanteix en cap cas la devolució parcial ni total de limport corresponent a aquest servei.

ESQUIADES.COM recorda als seus clients que és possible que algunes de les destinacions turístiques contractades imposin l'obligació de presentar una prova PCR (o similar), amb resultat negatiu, un certificat de vacunació complet o un altre document d'anàloga categoria abans de permetre l'entrada al seu territori. També pot ser que algunes de les prestacions contractades amb la reserva requereixin la presentació dels certificats esmentats. En aquest sentit, ESQUIADES.COM informa al client que els costos i els tràmits associats a aquestes proves són a càrrec i per compte exclusiu del client. ESQUIADES.COM no assumirà cap tipus de responsabilitat pels perjudicis i/o inconvenients que pugui causar la no realització de les proves catalogades com a obligatòries a determinats països.

 


10. Preus i impostos 

Si no es diu res en contra, els preus que es mostren en l'oferta visible al client són els preus finals per persona i estada (IVA inclòs) que l'usuari haurà d'abonar a Viajes Para Ti, S.L.U. No obstant això, les autoritats locals de certes comunitats autònomes i certs països poden gravar impostos turístics addicionals que s’hauran de pagar en el lloc on es realitzi el viatge

Les ofertes exposades a la pàgina web indicaran tots els conceptes inclosos a la reserva, per tant, qualsevol altre servei no detallat a l’oferta s’entendrà com no inclòs i no formarà part del contracte. Tret que les ofertes indiquin expressament el contrari, qualsevol servei “extra” o addicional ofert pels diferents prestadors o proveïdors de serveis, no s’inclourà al contracte i, al seu cas, aquest import serà per compte exclusiu del client i haurà d’abonar-se directament pel viatger al proveïdor.

Tanmateix, recordem al client que les ofertes, llevat que indiquin expressament el contrari, no inclouen la tramitació i obtenció de visats o documents legals necessaris per viatjar ni tampoc possibles vacunes o certificats de vacunació que poguessin ser necessaris pel viatge.

Esquiades.com podrà declinar tota mena de responsabilitat contractual en cas d'existir errors tipogràfics o numèrics en les seves ofertes que suposin un error manifest i evident que no pogués passar desapercebut per a l'usuari mitjà. Aquesta exoneració de responsabilitat únicament operarà sobre aquells errors respecte dels quals Esquiades.com hagués procedit amb la diligència i immediatesa exigible per esmenar, comunicant aquesta situació al client d'una forma ràpida i reintegrant-li, si escau, les quantitats que hagin estat satisfetes pel mateix.

Per als casos en què l'usuari contracti un viatge combinat els preus només podran ser revisats, sense perjudici del que disposa l'apartat anterior, en els casos en què es produeixi una variació en el preu dels transports, inclòs el cost del carburant així com les taxes i impostos relatius a determinats serveis. Perquè aquestes variacions de preu tinguin efecte per al consumidor i usuari, aquest haurà de ser informat amb claredat per part de Esquiades.com amb una antelació mínima de 20 dies anteriors a la sortida del viatge.


11. Dret de cessió de reserva

El viatger podrà cedir el contracte de viatge combinat a una persona que reuneixi totes les condicions aplicables al contracte. La persona cedent del contracte i el cessionari respondran solidàriament de la quantitat pendent de pagament així com de qualsevol comissió, recàrrec i altres costos addicionals derivats de la cessió.

La cessió del viatge combinat haurà de ser notificada a ESQUIADES.COM per escrit amb una antelació mínima de 7 dies abans de la data d’inici del viatge per mitjà de l’apartat de contacte habilitat a la pàgina web.


12. Responsabilitats del client

Sense perjudici de les altres responsabilitats establertes en aquestes condicions generals de contractació es recorda al client que, per garantir el correcte desenvolupament del viatge contractat, ha de tenir en compte el següent:

a) Comunicar qualsevol tipus d'incidència o incompliment del contracte

Amb l'objectiu de poder solucionar qualsevol incidència esdevinguda durant el transcurs del viatge contractat, ESQUIADES.COM recorda al consumidor o usuari que les queixes, incidències o reclamacions que es formulin s'hauran de fer constar al mateix lloc de destinació (in situ) on es desenvolupi la prestació de servei a fi que aquestes puguin ser resoltes en el menor període de temps possible.

 

b) Disposar de la documentació necessària i en regla per al desenvolupament del viatge

Tots els viatgers integrants de la reserva contractada (inclosos els nens i menors d'edat) han de portar amb si, i mantenir en regla i vigor, la seva documentació personal i familiar que correspongui i que sigui necessària per a l'entrada i permanència a l'Estat o els Estats en que es desenvolupi el viatge. Els possibles costos que es puguin derivar de l'obtenció de visats, permisos, certificats o similars aniran sempre a càrrec del client.

Recordem al client que en cas que sigui rebutjada per alguna autoritat competent la concessió d'un determinat visat, o bé no es permeti l'entrada a un país determinat a causa de la no presentació de la documentació legal necessària, ESQUIADES.COM no assumirà cap tipus de responsabilitat, doncs recordem que és el client qui ha de cerciorar-se dels requisits legals necessaris (visats, permisos o certificats, entre d'altres) per a l'entrada i permanència en un determinat Estat. L'incompliment d'aquestes recomanacions i obligacions determinarà que sigui el client l'únic responsable dels costos, les despeses i els perjudicis que es puguin ocasionar, fins i tot del fet de no poder gaudir del viatge contractat.

S'informa al client que l'obtenció de passaports, visats i permisos es pot demorar en el temps, així com caldre determinades actuacions o aportació de documentació. El viatger pot consultar els requisits de passaport i/o visats, inclòs el temps aproximat per a l'obtenció de visats, així com les recomanacions específiques indicades per a la destinació de viatge, adreçant-se a l'enllaç del Ministeri d'Afers Exteriors que se us facilita aquí .

c) Custòdia de forfet

El client i els integrants de la reserva han de custodiar degudament el forfet d'esquí contractat. En cas de pèrdua, trencament o similar serà necessària la contractació d'un nou forfet, i el client haurà d'assumir el cost d'aquest nou forfet.


13. Responsabilitat d'ESQUIADES.COM i dels prestadors de servei


a) Responsabilitat per deficient execució del contracte

'VIATGES PER A TU, SLU informa al client que l'àmbit de gestió de la nostra empresa en relació amb els viatges combinats i reserves que es puguin contractar a través del portal web ' www.buscounchollo.com' se circumscriu a la contractació dels serveis seleccionats El desenvolupament de la prestació contractual correspon a cadascun dels prestadors de serveis que intervinguin en el viatge combinat seleccionat, per tant, la responsabilitat del correcte desenvolupament del viatge correspon en exclusiva als prestadors finals del servei. , SLU actuarà d'intermediari en la tramitació de les reclamacions que el client pugui efectuar contra el prestador del servei.'


b) Limitació de responsabilitat

Esquiades.com no es farà responsable de cap tipus d'indemnització per la pèrdua de qualsevol servei independent que no hagués estat inclòs al contracte de viatge (a tall d'exemple, Esquiades.com no es farà responsable de pèrdues de reserves d'hotel en dies previs o posteriors al viatge contractat, manutenció, transports utilitzats en destinació, transports i/o connexions entre el lloc d'origen del client i el lloc de sortida o tornada del viatge; o pèrdues de connexions entre vols o altres transports) encara que el viatge s'ha de cancel·lar per motius de força major o nombre insuficient de persones per fer el viatge, sempre que aquesta situació s'hagi comunicat al client.

Pel que fa als danys, aquests han de ser sempre acreditats pel client a través de tots els documents acreditatius que siguin necessaris.

El rescabalament dels danys que puguin resultar d'una possible execució deficient del contracte quedarà limitat al que disposen els convenis internacionals reguladors de la matèria i, en tot cas, tindran una limitació màxima corresponent al triple de l'import del viatge contractat.

 

14. Informació sobre aspectes sanitaris

Informem al client que pot obtenir informació i/o recomanacions sobre les condicions sanitàries i necessitat de vacunació dels països de destinació al següent enllaç .


15. Garantia enfront de la insolvència i altres drets dels clients d'un viatge combinat.

La contractació d'un viatge combinat, en el sentit del que s'exposa a les presents condicions generals, atorga als viatgers tots els drets que s'apliquen en el marc de la Unió Europea als viatges combinats.

Podeu obtenir més informació sobre els seus principals drets en relació amb la contractació d'un viatge combinat visualitzant el Formulari d'Informació Normalitzada per contractes de viatge combinat.

L'informem que tant els diferents organitzadors de viatges combinats com ESQUIADES.COM seran plenament responsables de la correcta execució del viatge combinat en el seu conjunt.

A més, com exigeix la legislació, l'empresa VIATGES PER A TU, SLU està coberta per una garantia per reemborsar al client els pagaments realitzats i, si el transport està inclòs en el viatge, assegurar la seva repatriació en cas que incorri en insolvència.

Principals drets del viatger en virtut del que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007:

- Els viatgers rebran tota la informació essencial sobre el viatge combinat abans de celebrar el contracte.

- Sempre hi haurà com a mínim un empresari responsable de la correcta execució de tots els serveis de viatge inclosos en el contracte.

- Es proporcionarà als viatgers un número de telèfon d'emergència o les dades d'un punt de contacte on puguin contactar amb l'organitzador o amb l'agència de viatges.

- Els viatgers podran cedir el viatge combinat a una altra persona, amb un preavís raonable i, si s'escau, amb subjecció al pagament de despeses addicionals.

- El preu del viatge combinat només es podrà augmentar si es produeixen despeses específiques (per exemple, en els preus de combustibles) i està expressament estipulat en el contracte, i en cap cas en els últims vint dies anteriors a l'inici del viatge combinat. Si l'augment de preu excedeix el vuit per cent del preu del viatge combinat, el viatger podrà posar fi al contracte. Si l'organitzador es reserva el dret d'augmentar el preu, el viatger tindrà dret a una reducció del preu si disminueixen les despeses corresponents.

- Els viatgers podran posar fi al contracte sense pagar cap penalització i obtenir el reemborsament complet de tots els pagaments realitzats si es modifica significativament algun dels elements essencials del viatge combinat que no sigui el preu. Si l'empresari responsable del viatge combinat el cancel·la abans del seu inici, els viatgers tindran dret al reemborsament dels pagaments realitzats i, quan procedeixi, a una compensació.

- En circumstàncies excepcionals, per exemple, en el cas que en el lloc de destinació existeixin greus problemes de seguretat que puguin afectar el viatge combinat, els viatgers podran posar fi al contracte abans de l'inici del viatge combinat sense pagar cap penalització.

- A més, els viatgers podran posar fi al contracte en qualsevol moment abans de l'inici del viatge combinat mitjançant el pagament d'una penalització per terminació, que sigui adequada i justificable.

- Si, després de l'inici del viatge combinat, no poden prestar-se elements significatius d'aquest, s'han d'oferir al viatger fórmules alternatives adequades, sense cost addicional. Els viatgers podran posar fi al contracte sense pagar cap penalització en cas de no execució dels serveis quan això afecti substancialment a l'execució del viatge combinat i l'organitzador o, si s'escau, l'agència de viatges no aconsegueixi solucionar el problema.

- Els viatgers també tindran dret a una reducció del preu i / o una indemnització per danys i perjudicis en cas de no execució o execució incorrecta dels serveis de viatge.

- L'organitzador i el detallista han de proporcionar assistència al viatger en cas que aquest es trobi en dificultats.

- Si l'organitzador o el detallista incorren en insolvència es procedirà al reemborsament dels pagaments. En cas que l'organitzador o, si escau, el minorista incorrin en insolvència després de l'inici del viatge combinat i aquest inclogui el transport, es garantirà la repatriació dels viatgers. VIATGES PER A TU, SLU ha subscrit una garantia de protecció enfront de la insolvència amb BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA (C / Velázquez, 34 esq. Goya 35-28.001 Madrid; info@bancopopular.es). Si es deneguen serveis a causa de la insolvència de VIATGES PER A TU, SLO, els viatgers podran posar-se en contacte amb aquesta entitat o, si s'escau, amb l'autoritat competent (Direcció General de Turisme de Catalunya)

Podeu trobar la legislació vigent en la matèria (Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre), en el següent enllaç .

Llegir més

 


16. Acreditació d'identitat i possible frau
Amb la fi de garantir el correcte desenvolupament de les reserves contractades, Esquiades.com es reserva el dret a sol·licitar als seus clients l'enviament d'una fotocòpia del document nacional d'identitat o qualsevol altre document que acrediti fefaentment la seva identitat. En el cas de què el client o els seus acompanyants no facilitin la informació referida, Esquiades.com quedarà en disposició de cancel·lar les reserves afectades, fent la devolució dels imports abonats als clients.

En el cas que Esquiades.com apreciï indicis de possible frau a l'hora de fer les reserves, Esquiades.com portarà a terme quantes investigacions consideri oportunes i es reserva el dret a la cancel·lació de les reserves afectades. Tot sense prejudici de la devolució dels imports abonats pels clients.

Les cancel·lacions de les reserves a les quals es referien els paràgrafs anteriors serà comunicada als clients mitjançant el correu electrònic i/o trucada telefònica a les direccions i números que el client hagi facilitat a Esquiades.com. L'empresa no respon per la inobservança que el client pugui fer per les vies de contacte facilitades.


17. Ús del lloc web i continguts
Aquest lloc web està destinat únicament i exclusivament per a l'ús personal dels usuaris. Es prohibeix la seva modificació, reproducció, duplicat, còpia, distribució, venda, revenda i qualsevol altra forma d'explotació sigui amb fins comercials o no. El client es compromet a no utilitzar aquest lloc web per a fins il·legals o prohibits.
En particular, l'usuari del lloc web accepta que només pot utilitzar el lloc web per a si i que els productes o serveis adquirits a través del lloc web seran destinats a un ús o consum propi o de les persones en nom de les quals estigui legalment autoritzat per actuar i contractar. L'usuari no revendrà productes o serveis adquirits a través del lloc web a altres persones.


18. Popiedad intel·lectual i industrial
Tots els continguts, marques, logotips, dibuixos, dissenys, etc, que figurin al web de Esquiades.com es troben protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial i es troben expressament reservats per Viajes Para Ti, S.L.U., o, si cas, per a les persones físiques o jurídiques que figurin com a autors o titulars dels citats drets. La violació dels drets anteriors serà perseguida d'acord amb el que disposa la legislació vigent.
Queda terminantment prohibit qualsevol ús del contingut d'aquest lloc web, incloses la reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial del mateix, per a usos diferents de la legítima informació o contractació dels usuaris dels serveis oferts.
Així mateix, queda terminantment prohibida qualsevol classe d'utilització de les imatges contingudes en el lloc web de Esquiades.com fora d'aquest lloc web sense l'exprés consentiment de Esquiades.com o dels seus proveïdors.


19. Ús de fotografies i il·lustracions
Esquiades.com fa tot el possible perquè les fotografies i il·lustracions que mostra al seu lloc web es corresponguin amb la realitat i ofereixin una representació visual dels serveis que comercialitza. La finalitat de la inclusió d'aquestes imatges és la de poder oferir al client una impressió més detallada dels serveis contractats. No obstant, aquestes fotografies no s'han de considerar com una declaració exacta dels serveis sinó com a paràmetre merament orientatiu dels mateixos.


20. Serveis d'allotjament i els seus règims

20.1. Qualitat de l'allotjament
Esquiades.com publica en les seves ofertes la indicació del nivell de qualitat i confort dels serveis d'allotjament oferts d'acord amb les dades subministrades pels proveïdors de serveis i d'acord amb els estàndards locals de classificació del país o comunitat autònoma on rau el mateix allotjament. Aquesta classificació s'ofereix simplement com a referència i paràmetre de qualitat, però, el client ha de tenir en compte que la classificació de cada allotjament pot variar entre hotels de diferents països o fins i tot dins d'un mateix país.
Recordem que és molt important que el client llegeixi amb deteniment les característiques individuals que es mostren a la oferta d'allotjaments contractat.
Així mateix, recordem que l'allotjament en tots els hotels, apartaments o albergs contractats es produirà en habitacions de categoria estàndard llevat que s'indiqui una altra cosa en l'oferta.


20.2. Règims dels allotjaments

a) Règim de tot inclòs: Excepte indicació expressa, la fórmula tot inclòs inclou els menjars, les begudes sense alcohol i les activitats que s'esmenten en la campanya de publicitat i / o en la descripció de cada prestació proporcionada pel proveïdor de servei turístic . Així mateix, com a norma general, el règim de tot inclòs abasta únicament les begudes alcohòliques locals.

b) Règim de pensió completa: Inclou esmorzar, dinar, sopar i allotjament. La regla general és que els dinars i sopars no incloguin les begudes excepte que en l'oferta s'indiqui el contrari.

c) Règim de mitja pensió: Llevat que s'indiqui el contrari en l'oferta, inclou l'esmorzar, sopar i allotjament. La regla general és que els dinars i sopars no incloguin les begudes.

d) Règim d'allotjament i esmorzar: Inclou l'esmorzar i l'allotjament.

En cas que l'establiment turístic seleccionat per a l'estada de el client no pugui oferir el règim alimentari contractat per motius de força major o causa de la imposició de restriccions normatives que impedeixin el normal desenvolupament dels serveis de restauració, ESQUIADES.COM reemborsarà a el client els imports corresponents a l'servei que no es va poder prestar, prenent com a referència les tarifes de l'allotjament contractat que s'especifiquen en la pàgina web de ESQUIADES.COM.


20.3. Menjars

Si els menjars formen part del paquet d'allotjament i el client no pot o no vol consumir per causa imputable a ell, no s'efectuArá reemborsament de les quantitats relacionades amb aquests àpats.

20.4. Referències a la capacitat d’habitacions, estudis, apartaments i similars

ESQUIADES.COM l’informa que la capacitat dels allotjaments publicats al nostre portal web han d’entendre’s com el número de persones determinat que poden pernoctar en una concreta habitació, apartament, estudi o similar. En conseqüència, quan es fa referencia a una habitació/apartament/estudi de caràcter individual, doble, triple, quàdruple, quíntuple o similar, ha d’entendre’s que en l’esmentat allotjament hi tenen cabuda una, dues, tres, quatre o cinc persones respectivament. La inclusió de llits extra per a la configuració d’una determinada tipologia d’habitació s’efectua, d’acord amb l’anterior, amb el consentiment exprés dels clients.​

La distribució de les habitacions, apartaments, estudis o similars resten subjectes a la disponibilitat de l’establiment en qüestió. D’aquesta manera, la capacitat de les habitacions pot completar-se amb llots individuals, llits dobles, lliteres, llit supletoris, sofàs-llit o similars.


21. Viatges amb desplaçament en autocar
La contractació de sortides que impliquin transport en autocar estan condicionades a la participació de 25 persones o més, per tant, en cas que 48 hores abans de la sortida no s'hagués arribat a la cota esmentada, Esquiades.com es reserva el dret a cancel·lar la sortida i es compromet a reemborsar al client el total de l'import abonat per aquest viatge. La cancel·lació s'ha de comunicar, almenys, mitjançant l'enviament de correu electrònic. En cas que el client no hagi subministrat un correu electrònic vàlid, Esquiades.com no tindrà cap responsabilitat al respecte.


22. Garanties comercials i assegurances 

Esquiades.com. es mostra especialment sensibilitzat amb els possibles problemes que pugui tenir el client en relació amb l'ús i gaudi d'una reserva contractada. Per aquest motiu, Esquiades.com. permet als seus clients obtenir en el seu procés de reserva i per un preu reduït, una garantia comercial addicional que li permetrà cancel·lar el seu viatge de forma gratuïta sempre que es compleixin els requisits establerts en les condicions de cancel·lació que s'exposen en aquest complement. Aquesta garantia comercial addicional pot ser adquirida pels clients durant el procés de reserva i és aplicable a tots aquells supòsits que s'especifiquen en les condicions de la garantia de cancel·lació gratuïta sota condicions. Recordem al client que és molt important la lectura de les condicions establertes en la garantia comercial oferta perquè pugui conèixer amb exactitud els casos que es troben emparats per la garantia.

 

Així mateix, Esquiades.com posa a disposició dels clients la possibilitat de subscriure, de forma totalment opcional i facultativa, una assegurança d'esquí que permet al client cobrir les eventuals despeses ocasionats amb motiu d'assistència mèdica per malaltia, accident o repatriació.
Esquiades.com recomana als seus clients la subscripció de l’esmentada assegurança d'esquí així com la lectura detinguda de les cobertures exposades en la pòlissa. Recordem als nostres clients que la contractació de la garantia de cancel·lació gratuïta i/o assegurança d'esquí, comporta únicament la cobertura dels riscos especificats en la pòlissa, és per això pel que es recomana la lectura de la pòlissa en qüestió, que serà exposada durant el procés de contractació del viatge.

No obstant, si el client així ho desitja pot contractar una assegurança de cancel·lació del viatge que cobreixi les despeses d'anul·lació del viatge ocasionades pel consumidor i les despeses de repatriació en cas d'accident o malaltia. L'assegurança esmentada podrà subscriure's amb la companyia d'assegurançes Arag per mitjà de la petició del client a través del formulari habilitat a la plana web www.esquiades.com.

 

L’import abonat per a la contractació d’una assegurança o una garantia comercial no tindrà la consideració de reemborsable.

Per la tramitació de qualsevol incidència relacionada amb la garantia de cancel·lació gratuïta i/o l’assegurança d'esquí, el client tindrà que contactar amb el Departament d'Atenció al Client d'Esquiades.com mitjançant el apartat de contacte habilitat al efecte, amb el fi de poder gestionar correctament la cobertura dels serveis contractats.


23. Gestió de reclamacions

Per a la gestió de reclamacions, el client haurà de dirigir-se al departament d’atenció al client enviant les seves queixes/reclamacions per mitjà de l’apartat de contacte que es troba a l’a pàgina web de www.esquiades.com

D’altra banda, de conformitat amb allò que disposa la Directiva 2013/11/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum, l’informem que al següent enllaç podrà consultar informació sobre sistemes de resolució alternativa de litigis.

Tanmateix, d’acord amb el que disposa la legislació vigent, l’informem que el termini de prescripció per interposar reclamacions derivades d’un “viatge combinat” és de dos anys.


24. Ús de cookies

En Esquiades.com utilitzem cookies per recollir informació dels usuaris i d'aquesta manera millorar la seva experiència de navegació amb nosaltres.

Una cookie és un petit arxiu on s'emmagatzema informació en el seu navegador o dispositiu. Aquesta informació es guarda per a properes visites que facis a Esquiades.com ja que es registra l'activitat de l'usuari durant el temps de navegació (data de l'última visita, preferències de navegació, etc). Aquesta informació s'utilitza per agilitzar i facilitar la navegació de l'usuari.

La navegació, compra o subscripció al butlletí a la pàgina web de Esquiades.com implica consentir la instal·lació de les mateixes (excepte en la mesura que l'usuari hagi modificat la configuració del navegador per refusar cookies). L'usuari pot trobar més informació del tipus de cookies que utilitza Esquiades.com 'Ús de cookies'. Per a més informació relativa a la utilització i la desactivació de les cookies pot visitar el nostre apartat 'Ús de cookies'.


25. Exempció de responsabilitat per caigudes del servei o mal funcionament del lloc web
Viajes Para Ti, S.L.U. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: possibles errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal web o la transmissió de virus o programes maliciosos, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques tendents a la seva prevenció, eliminació i/o mitigació d'acord amb l'estat actual de la ciència i la tècnica.


26. Responsabilitat per enllaços externs
En el cas que al portal web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'internet, Viajes Para Ti, S.L.U. no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Viajes Para Ti, S.L.U. assumirà responsabilitat alguna pels continguts dels enllaços, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat o exactitud.

De la mateixa manera, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà necessàriament cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.


27. Jurisdicció
De les possibles controvèrsies que puguin derivar de la interpretació i / o compliment del present contracte coneixeran els jutjats i tribunals del domicili del consumidor quan aquest tingui efectivament la condició de 'consumidor'.
Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta afectació no es farà extensiva a les altres clàusules del contracte que no es considerin nul·les. Per tant, el contracte es mantindrà en vigor excloent les clàusules afectades per la nul·litat o ineficàcia.


28. Suggeriments
A ESQUIADES.com ens preocupem per la qualitat dels nostres serveis i la comoditat dels nostres clients, és per això que habilitem un apartat de contacte a la nostra pàgina web amb l'objectiu que el client pugui enviar-nos els seus suggeriments per millorar els nostres serveis.
També ens pots enviar les teves aportacions a sugerencias@esquiades.com . Recorda que si tens una reserva i vols fer qualsevol gestió, la forma més ràpida i àgil és l'apartat de contacte. Si escrius a aquest email per a gestions de reserves, és possible que tardes més temps a rebre resposta.