Utilitzem cookies. Si estàs d'acord continua navegant.
Ofertes i destinacions d'esquí
Selecciona l'estació d'esquí
Entrada
Sortida

Asegurança de pistes

Número de Pòlissa: 02-9815701 


A continuació detallem les cobertures que t’inclou l'assegurança: 

1.- ASSISTÈNCIA MÈDICA I SANITÀRIA 

ARAG es farà càrrec de les despeses corresponents a la intervenció dels professionals i centres sanitaris requerits per a l'atenció de l'assegurat, malalt o ferit. 

Queden expressament inclosos, sense que l'enumeració tingui caràcter l’imitatiu, els següents serveis: 
a) Atenció per equips mèdics d'emergència i especialistes. 
b) Exàmens mèdics complementaris. 
c) Hospitalitzacions, tractaments i intervencions quirúrgiques. 
d) Subministrament de medicaments en internats, o reintegrament del seu cost en lesions o malalties que no requereixin hospitalització. 
e) Atenció de problemes odontològics aguts a conseqüència exclusivament de trauma i que requereixin tractament urgent. 

ARAG pren al seu càrrec les despeses corresponents a aquestes prestacions, fins a un límit per assegurat de 3.005,06 € o l'equivalent en moneda local quan aquestes tinguin lloc a l'estranger, 3.000 € quan tinguin lloc al Principat d'Andorra, o de 1.000 € a Espanya. 

Les despeses odontològiques es limiten, en qualsevol cas, a 60.10 € o l'equivalent en moneda local. 

2.- DESPESES DE TRINEU O AMBULÀNCIA 

Si a conseqüència d'un accident de l'assegurat a les pistes d'esquí li són reclamats o incorre en despeses de rescat en trineu o de trasllat en ambulància a l'interior del recinte de l'estació d'esquí, ARAG es farà càrrec d'aquests. 

3.- REPATRICACIÓ O TRANSPORT SANITARI DE FERITS O MALATS 

En cas d'accident o malaltia sobrevinguda de l'assegurat, ARAG es farà càrrec de: 

a) Les despeses de trasllat en ambulància fins a la clínica o hospital més pròxim. 
b) El control per part del seu equip mèdic, en contacte amb el metge que atengui l'Assegurat ferit o malalt, per determinar les mesures de tractament a seguir i el mitjà més idoni per al seu eventual trasllat fins a un altre centre hospitalari més adequat o fins al seu domicili. 
c) Les despeses de trasllat del ferit o malalt, pel mitjà de transport més adequat, fins al centre hospitalari prescrit o al seu domicili habitual. 

El mitjà de transport utilitzat en cada cas es decidirà per l'Equip Mèdic de ARAG en funció de la urgència i gravetat del cas. A Europa i països riberencs de la Mediterrània, podrà fins i tot utilitzar-se un avió sanitari especialment condicionat. 

Si l'assegurat fos ingressat en un centre hospitalari no proper al seu domicili, ARAG es farà càrrec, en el seu moment, del subsegüent trasllat fins al mateix. 

En el cas que l'assegurat no tingui la seva residència habitual a Espanya, se li repatriarà fins al lloc d'inici del viatge a Espanya. 

4.- DESPLAÇAMENT D’UN FAMILIAR EN CAS D’HOSPITALITZACIÓ 

Si l'estat de l'assegurat malalt o ferit, requereix la seva hospitalització durant un període superior a cinc dies, ARAG posarà a disposició d'un familiar de l'assegurat, o de la persona que aquest designi, un bitllet d'anada i tornada, en avió o tren, perquè pugui acompanyar-lo. 

Si l'hospitalització es produeix a l'estranger, ARAG abonarà, en concepte de despeses d'estada i contra la presentació de les factures corresponents, fins a 72 € per dia, i per un període màxim de 10 dies. 

5.- CONVALESCÈNCIA EN HOTEL 

Si l'assegurat malalt o ferit no pot tornar al seu domicili per prescripció mèdica, ARAG es farà càrrec de les despeses d'hotel motivats per la pròrroga d'estada, fins a 72 € diaris, i per un període màxim de 10 dies. 

6.- REPATRIACIÓ O TRASNPORT DE L’ASSEGURAT DIFUNT

En cas de defunció d'un assegurat, ARAG organitzarà el trasllat del cos fins al lloc d'inhumació a Espanya i es farà càrrec de les despeses del mateix. En aquestes despeses s'entendran inclosos els de condicionament postmortem, d'acord amb els requisits legals. 
No estan compreses les despeses d'inhumació i cerimònia. 

En el cas que l'assegurat no tingui la seva residència habitual a Espanya, se’l repatriarà fins al lloc d'inici del viatge a Espanya. 

7.- RETORN ANTICIPAT 

Si qualsevol dels Assegurats ha d'interrompre el seu viatge a causa de la mort del seu cònjuge, ascendent o descendent en primer grau o germà, ARAG prendrà al seu càrrec el transport, anada i tornada, en avió o tren, des del lloc en què es trobi al d'inhumació a Espanya. 

Alternativament a la seva elecció, l'assegurat podrà optar per dos bitllets d'avió o tren, fins al seu domicili habitual. 

8.- REINTEGRAMENT DEL COST DEL FORFAIT NO UTILITZAT 

Si durant la pràctica de l'esquí l'assegurat pateix lesions que comportin la seva repatriació o trasllat, o ha de fer ús del retorn anticipat, ARAG reintegrarà a l'assegurat la part de l'import del forfait que no hagués pogut utilitzar fins a un import màxim de 180.30 €. 

9.- REINTEGRAMENT DEL COST DE LES CLASSES D’ESQUÍ NO REALITZADES 

Si durant la pràctica d’esquí l'assegurat pateix lesions que comportin la seva repatriació o trasllat, o ha de fer ús del retorn anticipat, ARAG reintegrarà l'assegurat l'import de les classes d'esquí que no hagués pogut realitzar fins a un import màxim de 180.30 €. 

10.- ENVIAMENT DE MISSATGES URGENTS 

ARAG s'encarregarà de transmetre els missatges urgents que li encarreguin els assegurats, a conseqüència dels sinistres coberts per les presents garanties. 

11.- DEFENSA DE LA RESPONSABILITAT PENAL A L’ESTRANGER

ARAG garanteix la defensa de la responsabilitat penal de l'assegurat, en els processos davant tribunals estrangers en l'àmbit de la seva vida particular i amb motiu del viatge o desplaçament objecte de l'assegurança. 

Queden exclosos els fets voluntàriament causats per l'assegurat o aquells en què inconcorri dol o culpa greu per part d'aquest, segons sentència judicial ferma. 

El límit màxim de despeses i fiances per aquesta garantia és de 3.005,06 €.

12.- INFORMACIÓ LEGAL A L’ESTRANGER 

En el cas que l'assegurat tingués un problema jurídic amb terceres persones, relacionat amb un accident esdevingut en la seva vida privada, ARAG el posarà en contacte amb un advocat, si n'hi ha en la localitat, per concertar una entrevista amb l'assegurat i ha càrrec d'aquest. 

Aquest servei es facilitarà únicament als països que mantinguin relacions diplomàtiques amb Espanya, excepte en els casos de força major o en cas d'un succés fora del control de l'assegurador. L'assegurador no es fa responsable del resultat obtingut amb motiu de la consulta legal. 

13.- RECLAMACIÓ DE DANYS A L’ESTRANGER 

ARAG garanteix la reclamació de danys i perjudicis que pugui patir l'assegurat a l'estranger com a vianant, conductor de vehicles terrestres sense motor, ocupant de vehicles i embarcacions d'ús particular i passatger de qualsevol mitjà de transport. 

No inclou aquesta garantia a la reclamació dels danys que siguin conseqüència de l'incompliment d'una relació contractual específica entre l'assegurat i el responsable dels mateixos. 

En cas de defunció de l'assegurat, podran exercir la reclamació els seus familiars, hereus o beneficiaris. 

El límit màxim de despeses per a aquesta garantia és de 3.005,06 €.

14.- RECLAMACIÓ EN CONTRACTES DE COMPRA A L’ESTRANGER 

ARAG garanteix la reclamació per l'incompliment dels contractes de compravenda a l'estranger que tinguin per objecte béns mobles, en els quals l'assegurat sigui part. 

Als efectes d'aquesta garantia, s'entendran exclusivament per béns mobles els objectes de decoració, aparells electrodomèstics, parament personal i aliments, sempre que siguin propietat de l'assegurat i en feu un seu ús personal. 

Queden excloses de la cobertura les antiguitats, col•leccions filatèliques o numismàtiques, i les joies o obres d'art el valor unitari excedeixi de 3.005,06 €.

El límit màxim de despeses per a aquesta garantia és de 3.005,06 €.

15.- RECLAMACIÓ EN CONTRACTES DE SERVEI A L’ESTRANGER 

ARAG garanteix la reclamació per incompliment dels contractes d'arrendament de serveis que tinguin lloc a l'estranger: 
- Serveis mèdics i hospitalaris. 
- Serveis de viatges, turístics i d'hostaleria. 
- Serveis de neteja, bugaderia i tintoreria. 
- Serveis oficials de reparació d'electrodomèstics, expressament autoritzats pel fabricant. 

Només queden coberts els contractes de serveis que afecten la vida particular de l'assegurat i dels que aquest sigui titular i destinatari final. 

El límit màxim de despeses per a aquesta garantia és de 3.005,06 €.


IMPORTANT: En cas d'accident trucar a ARAG SA. al 93 300 10 50 des d'Espanya i al (00 34) 93 300 10 50 des de l'estranger i esmentar el següent número de pòlissa 02-9815701 o comunicar aquesta informació a la infermeria de l'estació d'esquí. 

AVÍS: Recomanem llegir la pòlissa sencera. Click aquí per baixar document.